Kvalitet & resultat

Vi vill ständigt förbättra oss och därför är vi måna om att vårt kvalitetsarbete är både systematiskt och relevant. Vi använder oss av flera olika verktyg för att skaffa bra underlag så att vi kan dokumentera, analyser och utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

Externa verktyg

Vi använder oss av den information som till exempel kommunen och Skolinspektionen bidrar med via sina enkäter till elever och vårdnadshavare samt sina inspektioner och observationer. De är ett värdefullt underlag som också gör att vi kan jämföra oss med andra verksamheter i Nacka och Sverige.

Interna verktyg

Vi har valt att arbeta enligt den modell som kvalitetsinstitutet SIQ tagit fram för systematiskt kvalitetsarbete. Den ger en tydlig struktur för vårt arbete med att utvärdera och förbättra vår verksamhet där alla led finns med: kunder, medarbetare, ledning och huvudman.

Läs mer om kvalitet och resultat