Elevhälsa

Vad är elevhälsa?

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. Det handlar bland annat om att arbeta med värdegrundsfrågor samt att fånga upp behov av anpassningar och stöd och besluta hur dessa ska gå till. Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande, i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök, syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Elevhälsa på Backebo

Rektor är ytterst ansvarig för hur elevhälsan organiseras och fungerar. Backebo arbetar med en samlad elevhälsa vilket innebär att alla medarbetare är involverade i elevhälsoarbetet som leds av skolans Elevhälso- och Trygghetsteam.


Elevhälsoteam

Det är Elevhälsoteamet som samordnar och fördelar resurser, för att alla elever utifrån sina individuella förutsättningar ska ges de anpassningar  stöd som behövs för att de ska nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande. Teamet består av rektor som leder arbetet samt speciallärare och skolsköterska. De träffas varje vecka för att stämma av, planera och besluta om fördelning av resurser och insatser. Dessa insatser kan vara inom det fysiska, psykiska, sociala, medicinska eller pedagogiska området. Vid behov finns också tillgång till skolkurator och skolpsykolog.


Trygghetsteam

Trygghetsteamet leder det generella värdegrundsarbetet på skolan. Det handlar både om sådant som sker kontinuerligt i undervisningen men också om särskilda aktiviteter under skolåret som bidrar till ett gott skolklimat. Det är också Trygghetsteamet som hanterar ärenden kring kränkande behandling och skriver planen mot diskriminering och kränkande behandling. Alla ärenden om kränkande behandling rapporteras till rektor som i sin tur rapporterar till huvudmannen.

Teamet består av en representant från varje arbetslag och leds av utvecklingschefen. De träffas varannan vecka för att planera och utvärdera aktiviteter kopplat till värdegrundsarbetet. Vid ärende om kränkande behandling samlas teamet direkt för att skyndsamt påbörja utredning och därefter åtgärder.


Medicinsk elevhälsa – skolhälsovård

Inom skolhälsovården arbetar skolsköterska och skolläkare. Till skolhälsovårdens basprogram hör kontrollbesök, hälsobesök/-samtal och vaccinationer. Dessa ska alltid prioriteras före andra uppgifter som kan åligga skolsköterskan.

Skolsköterskan är på skolan måndagar och tisdagar kl 8.30-12.30.
Bokning av skolläkare sker via skolsköterskan.

Hälsoundersökningar, kontroller och vaccinationer som erbjuds i olika årskurser

F-klass: Syn- och hörselkontroll (vt). Inhämtning av journaler från BVC (Medgivande kommer att skickas ut och signeras via BankID) samt kontroll av vaccinationsstatus. (BVC ansvarar för vaccinationer i F-klass, enligt nationellt program). Kontrollerna utförs med en elev i taget. Om behov finns, får vårdnadshavare höra av sig, för att stötta sitt barn på plats.

Åk 1: Inga rutinmässiga hälsobesök eller kontroller

Åk 2: För de som tidigare inte följer det nationella vaccinationsprogrammet: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, MMR dos II. (Medgivande kommer att skickas ut och signeras via BankID). Detta sker löpande under läsåret.

Åk 3: Inga rutinmässiga hälsobesök eller kontroller

Åk 4: Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling samt tillväxt- och ryggkontroll. Hälsosamtal med eleverna (ht), med utgångspunkt i elevernas enkätsvar samt inlämnad hälsouppgift från vårdnadshavare.

Åk 5: Vaccination mot HPV – humant papillomvirus, Gardasil 9 (dos I, ht och dos II, vt). (Medgivande kommer att skickas ut och signeras via BankID)

Åk 6: Tillväxt- och ryggkontroll (ht).

Kontakt

Rektor (leder Elevhälsoteamet)
jessica.grandin@backeboskolan.se

Speciallärare
agneta.franzen@backeboskolan.se

Skolsköterska
skolskoterska@backeboskolan.se

Skolläkare
josef.milerad@gmail.com

Utvecklingschef (leder Trygghetsteamet)
camilla.fogelstrom@backeboskolan.se