Levande Verkstad är en bild- och formpedagogisk metod som utgår från att alla människor är skapande och har ett behov av att uttrycka sig. Den är sprungen ur Bauhausrörelsen och grundad av Adelyn Cross-Eriksson.

Metoden är inte egentligen anpassad till barn och unga, och i grunden förekommer heller ingen bedömning eftersom man anser att det hämmar kreativiteten. Men vi på Backebo har ändå tagit fasta på de grundläggande kvaliteter och verktyg som Levande Verkstad har att erbjuda och under årens lopp anpassat och utvecklat dem för att passa in i skolans värld.

Pedagogiken har till sin hjälp noga planerade övningar som tillsammans bildar en helhet. Varje övning är speciellt utformad för att fylla ett pedagogiskt syfte och är alltid anpassad efter såväl målgruppen som den aktuella lärandesituationen. Övningarna följer ofta en röd tråd och hakar på ett naturligt sätt i varandra för att stegvis lotsa deltagarna framåt i skapandeprocessen på ett sätt som hjälper deltagarna att ta sig förbi tänkta och faktiska motstånd och prestationskrav. Betoning ligger på processen snarare än produkten.

En viktig komponent i Levande Verkstad är det avslutande samtalet i grupp, där vi reflekterar kring det som vi gemensamt har gjort under övningarna. Dessa samtal sker utifrån ett intresse för varje deltagare med hans eller hennes upplevelser, personliga uttryck, tankar, insikter och synsätt i fokus.

Nedan följer Backeboskolans formuleringar utifrån Levande Verkstads metodik. Vi strävar efter att ha dessa med oss i tanken oavsett om det är ett stort ämnesövergripande tema vi ska planera eller ett mindre lektionsupplägg inom t.e.x. matematik.

BACKEBOSKOLANS PEDAGOGIK
– KVALITETER från Levande Verkstad

  • PERSONLIG UTVECKLING

Få möjlighet att utveckla sin inneboende kreativitet.
Kunna uttrycka och gestalta sina tankar och känslor på många olika sätt.
Stärka det personliga uttrycket med hjälp av olika material och gestaltningssätt.

  • SOCIAL KOMPETENS

Upptäcka hur vi fungerar tillsammans i grupp och förstå sig själv i förhållande till andra. Få respons på det man gör, lära sig förstå andras tankar, känslor och sätt att kommunicera.

  • SKAPANDELUST

Skapa en tillåtande och kreativ miljö med en mångfald av uttryckssätt. Ge andra impulser än att det handlar om rätt/fel, fint/fult.

  • LEVANDEGÖRA OCH FÖRANKRA KUNSKAP

Lära genom att göra. Kunskaper med fysisk förankring minns man längre. Omsätt teori och fakta i praktiken. Abstrakta begrepp blir konkreta. Visa på olika vägar till kunskap.

  • SAMHÄLLET OCH INDIVIDEN

Hur ser samhället ut och vad är min roll i det? Hur påverkas jag av samhället omkring mig? Hur kan jag påverka?

 

BACKEBOSKOLANS PEDAGOGIK
– VERKTYG från Levande Verkstad

  • POSITIVT HANDIKAPP

En begränsning som minskar prestationstänkandet.
Exempel: riva papper istället för klippa, inte prata med den man arbetar med.

  • EXPERIMENTERA MED MATERIAL

Bli trygg med det material som används genom att prova det förutsättningslöst innan själva uppgiften.
Exempel: lera, talstavar, akrylfärg

  • OVÄNTAD INGÅNG

Minska prestationen genom att inte avslöja hela övningen på en gång.
Exempel: kikhål att hitta detaljer med, få instruktioner en liten bit i taget.

Öka nyfikenheten genom att börja i en helt annan ända än den förväntade.
Exempel: lukta på något som sedan ska ingå i uppgiften, göra ett häll och dräll som sedan blir en karta, ett partitur eller annat.

  • REDOVISNING

Visa att det som barnen gjort är viktigt.
Exempel: Ordna en bakgrund och ljus så att det som visas hamnar i fokus, låta redovisningen ta tid, inte låta för många redovisa efter varandra, variera vem man berättar för.

  • UTVÄRDERINGAR

Se vad och hur man lärt och hur man kan utvecklas vidare.
Exempel: Nådde jag målen, var målen rimliga, var arbetssättet bra, vilka nya frågor har väckts?

// Marianne Tigerschiöld – Levande Verkstadspedagog/förskollärare
Camilla Fogelström – Utvecklingsledare Backeboskolan

Blir du nyfiken och vill veta mer om hur vi använder detta i vår undervisning så hör av dig till:  camilla.fogelstrom@backeboskolan.se

Eller följ oss på:
Hemsida
Facebook
Twitter
Instagram

Utbilda dig till Levande Verkstadspedagog:
Stockholms Södra Folkhögskola

Mer information om Levande Verkstad:
Föreningen Levande Verkstad

#kreativitet #skapande #estetiskalärprocesser #levandeverkstad #backeboskolan